Love for Odsherred Svømmeklub

§1 : Klubbens navn er Odsherred Svømmeklub, hjemhørende i Odsherred kommune. Klubben er medlem af Dansk Svømme- og Livredningsforbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

§2 : Klubbens formål er at virke for svømmesportens udvikling på et sportsligt og kammeratligt grundlag i Odsherred kommune.  

§3: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt i marts måned. Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse ved annoncering og opslag. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der ikke er i kontingentrestance eller 1 værge pr. barn under 18 år.  

§4 : Generalforsamlingens dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter.
6. Eventuelt. Regnskabet leveres til medlemmerne i trykt eksemplar ved generalforsamlingens begyndelse.  

§5 : Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal og formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Skriftlig afstemning skal afholdes, når det ønskes af 25 % af forsamlingen, dog vælges bestyrelsen ved skriftlig afstemning.  

§6 : Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.  

§7 : Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 suppleant for disse.  

§8 : Bestyrelsen, revisorer og suppleanter vælges for en toårig periode, således at 3 eller 4 af bestyrelsen og 1 revisor er på valg hvert år. Formanden og kasserer må ikke være på valg samme år. Suppleanter vælges på samme måde.  

§9 : Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 menige medlemmer. Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fastsætter priser på undervisning og kontingent. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstedeværende. Klubben tegnes af formanden. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.  

§10 : Formanden varetager driften af klubben og sørger for, at der indkaldes til nødvendige møder samt leder disse.  

§11 : Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren er ansvarlig for klubbens regnskaber, der føres af en bogholder. Bogholderen sørger for de løbende ud- og indbetalinger. Klubbens midler anbringes i lokal bank ellersparekasse. Kassereren & bogholderen meddeles fuldmagt til at administrere klubbens midler og konti. Kassereren aflægger økonomisk beretning på hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.  

§12 : Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol og sørger for, at denne underskrives efter hvert møde. Sekretæren varetager klubbens korrespondance, samt arkivering af denne. Sekretæren sørger for indbydelse til møder samt den fornødne annoncering.   §13 : Revisorerne, der ikke må være medlemmer af bestyrelsen, foretager revision af klubbens regnskaber og kontrollerer indestående på bank- og sparekassekonti samt girokonto. De afgiver bemærkninger til regnskabet og har ret og pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn.    

§ 14 :  Medlemmerne forpligter sig til at overholde klubbens love, samt de af hallen udfærdigede ordensregler. Overtrædelse kan medføre eksklusion af klubben. Bestyrelsen har ret til at foretage eksklusioner, og der tilbagebetales ikke evt. forudbetalt kontingent. Kontingentet opkræves forud for aktive medlemmer. For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til klubben senest 14 dage før kontingentperiodens udløb, da man ellers hæfter for det næste kontingent.

§15 : Det er medlemmernes samt halinspektørens og restauratørens ret og pligt at påtale støjende adfærd og dårlig opførsel i lokalerne, samt andre tildragelser, der kan skade klubbens omdømme.  

§16 : Ejeren af de lokaler, klubben benytter, skal til enhver tid sørge for, at klubbens inventar er forsvarligt forsikret mod brand, tyveri, vand- og stormskade, samt anden skade, der normalt er dækket af indboforsikring.  

§17 : Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, de er i behold, anvendes til idrætslige formål.  

§18 : Forandring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.